پنجشنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۶ ۱۳:۲۸ ۲۱۱ مرتبه
درباره ما
 • صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مسعود پیری

 • سردبیر: هادی حق پرست

 • دبیر سرویس سیاسی: نوشین مقدم

 • سرویس چهره ها: سمیه ابراهیمی

 • فیلم و ویدئو: سمیه ابراهیمی

 • دبیر سرویس فرهنگی: سمانه عباسی- شکیبا شاهوردی

 • دبیر سرویس اقتصادی: مینا حسینی

 •  آدرس: 

 •  کدپستی: 

 •  تلفن: 

 •  دورنگار:

 •  رایانامه: